Copyright

Deze internet site, evenals haar inhoud – die op elk moment gewijzigd kan worden -, maak het voorwerp uit van een uitsluiting van aansprakelijkheid, van een verklaring met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en van een melding met betrekking tot het auteurs- en merkenrecht.

Deze site wordt niet op formele wijze bijgehouden, zij beoogt enkel om het publiek een makkelijke toegang tot informatie over Holcim, één van de meest belangrijke cementproducenten ter wereld, te verschaffen.

Deze site en haar inhoud worden beschermd door de toepasselijke Belgische wetten inzake auteursrechten, sui generis bescherming van gegevensbanken en de bescherming van intellectuele eigendom. Indien u niet akkoord gaat met de hiernavolgende bepalingen, verzoeken wij u deze internet site niet verder te gebruiken.

Vermelding van fabrieksmerken en van auteursrechten. De naam ” Holcimc, evenals het logo dat verbonden is aan deze naam zijn door Holcim IP Ltd., vennootschap die onderdeel is van de Holcim Groep, geregistreerde merken. Deze akte verleent geen enkel licentie op eender welk intellectueel eigendomsrecht van Holcim.

Elke wijziging, verspreiding, distributie, kopie, reproductie, vertaling van het geheel of een deel van deze site of van haar inhoud, onder welke vorm of door middel van welk middel (elektronisch, mechanisch of anders) ook, is strikt verboden.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, is de reproductie, heruitzending of eender welk ander gebruik slechts toegelaten voor privégebruik, op voorwaarde dat de oorsprong ervan wordt erkend en dat alle toepasselijke wetgeving inzake auteursrecht gerespecteerd wordt. Elk ander gebruik, zoals, zonder dat deze opsomming limitatief is, een commercieel of politiek gebruik, is strikt verboden.

Copyright © 2017 Holcim België, Nijvel/België. Alle rechten voorbehouden.