Disclaimer

Algemene gebruiksvoorwaarden

Bijgewerkt op 03/11/2020

De website

www.arteviabelgium.be

en de mobiele applicatie

Artevia Belgium

(hierna gezamenlijk het “Platform” genoemd)

zijn een initiatief van:

 

Holcim (België) NV

Avenue Robert Schuman, 71

1401 Nivelles

Ondernemingsnummer (KBO): 0437.977.764

RPR Waals Brabant

BTW-nummer: BE0437977764

E-mail: contact@airium.be

Telefoon: +32 67 87 66 01

 

(hierna “Holcim (België) NV“, “ons bedrijf” of “wij“)

 

  1. Toepassingsgebied

 

Huidige algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV“) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en haar informatie door een internetgebruiker (hierna “Gebruiker“).

 

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker deze AGV te hebben gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de rechten en plichten die erin worden vermeld.

 

Uitzonderlijk kan er afgeweken worden van de bepalingen van de AGV door middel van een schriftelijke overeenkomst. Deze uitzonderingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de AGV.

 

We behouden ons het recht voor om onze AGV op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, maar we verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.

 

  1. Platform

 A. Toegang en navigatie

 

We nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. We kunnen echter geen garantie bieden voor absolute operabiliteit en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als gedekt door een middelenverbintenis.

 

Elk gebruik van het Platform geschiedt steeds op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor enige schade die zou voortvloeien uit mogelijke storingen, onderbrekingen, gebreken of schadelijke elementen aanwezig op het Platform, tenzij anders bepaald door de wet.

 

B. Inhoud

 

Wij bepalen grotendeels de inhoud van het Platform en besteden veel zorg aan de informatie erop. We nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook als de informatie die zich erop bevinden door derden wordt verstrekt. We behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder dat hiervoor aansprakelijkheid bestaat.

 

We kunnen geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie die op het Platform aanwezig is. Het is daarom mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, exact, voldoende nauwkeurig of actueel is. Bijgevolg kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die de Gebruiker zou lijden omwille van de informatie die zich op het Platform bevindt.

 

Indien bepaalde inhoud op het Platform in strijd zou zijn met de wet of de rechten van derden, of in strijd zou zijn met de goede zeden, gelieve ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen zodat we passende maatregelen kunnen nemen.

 

Elke download van het Platform geschiedt altijd op risico van de Gebruiker. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit deze downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid van deze laatste zijn, tenzij de wet anders bepaalt.

 

  1. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links betekenen niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen ons en de externe website of zelfs dat er een (zelfs impliciete) overeenkomst bestaat over de inhoud van dergelijke externe sites.

 

We hebben geen controle over externe websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele latere schade.

 

  1. Intellectuele eigendom

 

De structurering van het Platform, maar ook de teksten, grafieken, afbeeldingen, foto’s, geluiden, video’s, databases, computertoepassingen, enz. die deel uitmaken van of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn onze eigendom en worden als zodanig beschermd door de geldende wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom.

 

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, gedeponeerde merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden met uitzondering van elementen die op het Platform uitdrukkelijk zijn aangemerkt als vrij van rechten.

 

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op een niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming, zijn Gebruikers niet gemachtigd om de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, vertalen, distribueren, verkopen of aan het publiek te communiceren.

 

Het is de Gebruiker verboden om gegevens op het Platform in te voeren die de inhoud of het uiterlijk ervan zouden (kunnen) wijzigen.

 

  1. Verplichtingen van de Gebruiker

 

Naast de andere gebruiksvoorwaarden verbindt elke Gebruiker zich er in het bijzonder toe

 

a/ het Platform met de nodige zorg en aandacht te gebruiken, dat wil zeggen op een redelijke manier;

 

b/ het Platform niet te gebruiken op een manier die in strijd is met de bepalingen van deze AGV;

 

c/ het Platform niet zo te gebruiken dat onzorgvuldig of slecht bedoeld gebruik van het Platform de inhoud van het Platform verandert, ongerechtvaardigde wijzigingen aanbrengt, functionele storingen of de (tijdelijke of permanente) onbeschikbaarheid van de Platform veroorzaakt, of bijdraagt aan een incident dat ons schade kan berokkenen of schade kan toebrengen aan derden

 

d/ het Platform niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden, in strijd met de goede zeden of met het doel onze reputatie of die van derden te schaden;

 

e/ niet zonder onze voorafgaande toestemming de inhoud van het Platform op te nemen in (onderdelen van) sites of applicaties van derden die niet aan ons bedrijf zijn verbonden. Het opnemen van delen van het Platform in (elementen) van sites of applicaties van derden die geen verband houden met ons bedrijf via online links of op enige andere manier, is eveneens verboden zonder onze voorafgaande toestemming.

 

  1. Bescherming van persoonlijke gegevens

 

Persoonlijke gegevens die de Gebruiker tijdens zijn bezoek of gebruik van het Platform verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met onze Gegevensbeschermingsverklaring die beschikbaar is op het Platform.

 

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Deze AGV worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van betwisting en bij gebreke aan een minnelijke schikking, zal het geschil voorgelegd worden aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar onze vennootschap haar zetel heeft.

 

  1. Algemene bepalingen

 

We behouden ons het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder daardoor aansprakelijkheid aan te gaan, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

 

In geval van schending van de AGV door de Gebruiker, behoudt onze vennootschap zich het recht voor om gepaste sancties en herstelmaatregelen te nemen. In het bijzonder behouden we ons het recht voor om de Gebruiker tijdelijk of permanent toegang tot het Platform of onze diensten te weigeren. Deze maatregelen kunnen worden genomen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving. In dat geval kan er ons geen verantwoordelijkheid opgelegd worden, noch enige vorm van compensatie worden gevraagd.

 

De onwettigheid of gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van onze AGV heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In dat geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere wettelijk geldige bepaling van vergelijkbare strekking.