Privacybeleid

Dit document beschrijft het privacy beleid (“Privacy Policy”) van Holcim en haar verbonden ondernemingen (“Holcim”, wij” of “ons”) met betrekking tot de persoonsgegevens waarover Holcim beschikt met betrekking tot zakelijke of professionele contacten (“u” of “uw”).

Holcim hecht belang aan uw persoonlijke levensfeer, omdat wij weten dat u dit ook doet. Holcim engageert zich ertoe om uw persoonsgegevens waarover Holcim beschikt (“Contactgegevens”) te verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy and overeenkomstig alle toepasselijke wetgeving en regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.

Wij verzoeken u deze Privacy Policy aandachtig te lezen en er nota van te nemen dat wij het regelmatig kunnen wijzigen. Indien wij op eender welk ogenblik deze Privacy Policy besluiten te wijzigen op een manier die ons toelaat uw persoonsgegevens op significant verschillende wijze te verwerken, zullen wij u hiervan per email of op andere wijze inlichten, en u zult de keuze hebben om te beslissen of wij uw Contactgegevens al of niet op deze nieuwe wijze mogen gebruiken.

Contactgegevens die wij kunnen bijhouden
Holcim beperkt de persoonsgegevens die we bijhouden tot hetgeen relevant is voor het verschaffen van of het aanbieden van diensten/producten of het drijven van handel op een andere wijze. De Contactgegevens die Holcim kan bijhouden, bestaan ondermeer uit:

 • Naam
 • Contact informatie (zoals telefoonnummers, adres, emailadres)
 • Andere handels of marketing gerelateerde persoonlijke gegevens (zoals opleiding, handels- of beroepsfunctie, hobby’s en interesses, en voedings- en faciliteitenvoorkeur vereist voor het plannen van vergaderingen)
 • Holcim producten en diensten die in het verleden werden aangekocht of die het individu kunnen interesseren
 • Voorkeur wat betreft het marketing kanaal (zoals de persoonlijke voorkeur om per email gecontacteerd te worden en niet per telefoon)
 • Bancaire informatie vereist voor facturatie of betalingen, maar enkel in zover dit door uzelf of uw werkgever werd verschaft.

Bronnen van Contactgegevens
Holcim verkrijgt Contactgegevens wanneer personen:

 • door hun werkgever aangeduid zijn als ons contact met het oog op het overmaken van voorstellen, het opvolgen van opdrachten van de klant, de facturatie of (voor ondernemingen die diensten aan Holcim verlenen) voor het opvolgen van de dienstrelatie and het betalen van facturen.
 • een Holcim registratieformulier of een ander formulier invullen, of wanneer ze verzoeken om aan onze mailing lijst te worden toegevoegd.
 • goederen of diensten van Holcim kopen.
 • informatie van ons verzoeken.
 • of op een andere manier hun contact gegevens of andere persoonlijke informatie aan Holcim of Holcim werknemers verschaffen.

Contactgegevens kunnen eveneens verkregen worden via gepubliceerde bronnen en via onze verbonden ondernemingen.

Hoe wij Contactgegevens gebruiken
Holcim gebruikt Contactgegevens om:

 • haar klanten goederen, diensten of informatie die wordt gevraagd, te verschaffen
 • klanten en potentiële klanten te adviseren omtrent goederen en diensten die door Holcim of door verbonden ondernemingen worden verschaft
 • contact te behouden met leveranciers, overheidsvertegenwoordigers, journalisten, academici and andere experten.

Holcim verkoopt geen Contactgegevens aan derden. Wij kunnen echter dergelijke data met derden delen of aan hen bekend maken in de volgende gevallen:

 • aan andere ondernemingen van de Holcim Groep, teneinde consistente dienst/product aanbiedingen aan onze internationale klanten te verzekeren
 • Aangezien we onze business blijven ontwikkelen , is het mogelijk dat wij activa verkopen of aankopen. Indien een exploitatie eenheid van Holcim wordt verkocht of indien een substantieel deel van Holcim wordt verworven, zullen klanten en contact informatie die relevant zijn voor het deel dat verkocht wordt, een onderdeel uitmaken van de overgedragen activa.

Hoe wij onze Contactgegevens bescherme
Holcim hecht groot belang aan de beveiliging van uw Contactgegevens. Wij passen gepaste technische, administratieve and fysieke beveiligingsmaatregelen toe om ze te beschermen tegen voorzienbaar verlies, ongeautoriseerde toegang, vernietiging, misbruik, wijziging en ongepaste openbaarmaking. Geen enkel systeem of informatie kan echter ten volle beschermd worden tegen eender welk risico. Bijgevolg kunnen wij niet verzekeren of garanderen dat de veiligheid en privacy van de informatie die u ons verschaft, en bijgevolg doet u dit op eigen risico.

Alle werknemers, consultants en agenten van Holcim zijn verplicht om de bepalingen van deze Privacy Policy na te leven. Bij gebreke hieraan, kan dit leiden tot disciplinaire sancties.

Opslag en verwerking van gegevens
Contactgegevens kunnen opgeslagen en verwerkt worden in het land van oorsprong, in de Verenigde Staten, of in andere landen. Holcim mag uw Contactgegevens overdragen aan haar verbonden ondernemingen, kantoren en dienstverleners waar ook ter wereld. In sommige landen kunnen afwijkende gegevensbescherming standaarden bestaan. Wij zullen het nodige doen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het opslaan van uw Contactgegevens in overeenstemming is met deze Privacy Policy en met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levensfeer in uw land.

Uw rechten
U kunt op eender welk ogenblik uw voorkeur wat betreft het marketing kanaal wijzigen, of verzoeken dat u voortaan geen enkele communicatie meer van ons ontvangt, door Holcim te contacteren zoals hieronder voorzien (Zie Contact en Klachten).

U kunt op eender welk ogenblik uw Contactgegevens inkijken en de opdracht geven dat deze gecorrigeerd, aangepast of gewist worden, door ons te contacteren zoals hieronder voorzien. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om de gevraagde wijzigingen onmiddellijk uit te voeren. U dient er zich echter bewust van te zijn dat het technologisch onmogelijk is om alle en elk deel van de informatie die wij bijhouden over u uit onze systemen te wijzigen of te wissen, en dat Contactgegevens kunnen blijven voortbestaan in onuitwisbare vorm. Wij kunnen gedurende een bepaalde periode Contactgegevens bijhouden in onze back-up systemen. Wij kunnen eveneens bepaalde informatie voor langere periodes bijhouden, zoals wettelijk, contactueel of op grond van de audit vereisten verplicht.

Juridische stappen
Wij hebben het recht om eender welk Contactgegeven openbaar te maken zonder uw voorafgaande toestemming, indien Holcim te goeder trouw geloofd dat dergelijke actie noodzakelijk is om de rechten, het eigendom, of de veiligheid van Holcim, haar klanten, leveranciers of het publiek te beschermen en verdedigen.

Wij mogen eveneens Contactgegevens openbaar maken indien wij van oordeel zijn dat dit noodzakelijk is om eender welke toepasselijke wet, regelgeving, wettelijke processen of overheidsverzoeken. Hierbij zullen wij de wetten en regelgevingen op de bescherming van de persoonlijke levensfeer van de betrokken jurisdictie(s) strikt naleven.

Deze Privacy Policy is ontworpen om een uniforme minimum standaard te realiseren voor de verwerking door Holcim van Contactgegevens voor al onze klanten. Indien de locale wetgeving strengere standaarden oplegt dan deze die hierin worden uiteengezet, zal Holcim deze persoonsgegevens verwerking in overeenstemming met deze strengere standaarden.

Data verzameld via Holcim’s websites
Holcim verzamelt eveneens persoonlijke informatie van de gebruikers van haar websites. Ons gebruik en de verwerking van deze informatie wordt beheerst door Holcim’s Website Privacy Policy. Alle persoonlijke informatie die verzameld wordt via onze websites en die gebruikt wordt in Holcim’s algemene klant contact en marketing databanken samen met andere Contactgegevens, wordt verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy voor Klant Contactinformatie.

Contact en klachten
Indien u vragen hebt of bezorgd bent over deze Policy, nodigen wij u uit om ons te contacteren via e-mail op contact-be@holcim.com of om dit te bespreken met een Holcim vertegenwoordiger.