Privacybeleid

PRIVACYBELEID LAFARGEHOLCIM

 Laatst geactualiseerd: Juni 2020

 

LafargeHolcim Ltd en haar dochterondernemingen, waaronder Holcim Belgium, (samen ‘LafargeHolcim’ of ‘we’ genoemd) verbinden er zich toe uw persoonsgegevens te beschermen en transparant te zijn over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. Als algemene regel treedt de dochteronderneming van LafargeHolcim, actief in het land waar u gevestigd bent, op als de  verwerkingsverantwoordelijke, verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van elke dochteronderneming van LafargeHolcim in de Europese Unie zijn beschikbaar op https://www.lafargeholcim.com/directory.

We besteden de grootste zorg aan het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen uiteengezet in de gegevensbeschermingswetgeving van toepassing in de landen waar LafargeHolcim actief is, waaronder Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Dit Privacybeleid heeft betrekking op de persoonsgegevens van de volgende categorieën personen:

 • klanten of potentiële klanten;
 • vertegenwoordigers of contactpersonen van klanten of potentiële klanten van LafargeHolcim.
 • leveranciers en onderaannemers en andere zakenpartners;
 • vertegenwoordigers of contactpersonen van leveranciers, onderaannemers en andere zakenpartners van LafargeHolcim;
 • sollicitanten;
 • deelnemers aan onderwijs- en gemeenschapspartnerships;
 • werknemers, aannemers en werkkrachten;
 • familieleden en personen ten laste van de werknemers, aannemers en werkkrachten;
 • oud-werknemers, -aannemers en -werkkrachten;
 • aandeelhouders, bedrijfsdirecteurs en gevolmachtigde personen;
 • onderwijs- en gemeenschapspartnerships;
 • deelnemers aan evenementen
 • journalisten en mediavertegenwoordigers
 • bezoekers van onze gebouwen;
 • gebruikers van onze Internetwebsites;
 • algemeen publiek.

 

Dit Privacybeleid is bedoeld om details te bezorgen van alle verwerkingsactiviteiten die we doen; daarom is het Privacybeleid gestructureerd op basis van het type samenwerking of interactie dat u hebt met LafargeHolcim. Dit betekent dat niet alle rubrieken, noch de verwerkingsdoeleinden in dit Privacybeleid relevant zullen zijn voor iedereen.

 

Dit Privacybeleid omschrijft:

 • de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken;
 • de verwerkingsgronden voor dergelijke doeleinden;
 • de categorieën van persoonsgegevens die we van u verzamelen en de bronnen waarvan ze afkomstig zijn;
 • of het verstrekken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is en de mogelijke gevolgen van uw weigering om dergelijke gegevens te verstrekken;
 • aan wie we uw persoonsgegevens bekendmaken of eventueel kunnen bekendmaken;
 • de landen naar waar we uw persoonsgegevens overdragen;
 • de verwerkingsduur van dergelijke gegevens;
 • uw rechten als betrokkene en de manier waarop u die kan uitoefenen.

 

 1. DOELEINDEN, VERWERKINGSGRONDEN EN CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

 

In de context van uw interactie met LafargeHolcim kan u, als natuurlijke persoon, betrokken zijn bij de gegevensverwerkingsactiviteiten die we doen. Zo gebruiken we uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 1. Indien u een klant of potentiële klant van LafargeHolcim bent

 

 

Activiteit Doeleinden Categorieën van persoonsgegevens en bronnen Verwerkingsgronden
 Klantenonderzoeksprocedures en rapportering We verwerken uw persoonsgegevens om klantenonderzoek te doen voorafgaand aan onze contractuele relatie. Dit kan, indien en voor zover vereist of geoorloofd door de wet, controles inzake anti-witwas, anti-omkoping, anti-corruptie en andere gelijkaardige controles omvatten.

We doen een dergelijk klantenonderzoek om ervoor te zorgen dat de samenwerking met u gepast is en dat er mogelijke risico’s worden bepaald en beheerd vooraleer de contractuele relatie met u aan te vatten.

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres, gegevens die volgen uit het klantenonderzoek en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou bezorgen, nodig om dit doel te bereiken.

Sommige van deze persoonsgegevens worden verzameld uit andere bronnen en niet rechtstreeks bij u, respectievelijk bij onze dienstverleners, zakenpartners en publiek toegankelijke bronnen.

Naargelang het rechtsgebied waar de verwerking gebeurt, is de verwerking ofwel nodig:

●        om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we moeten naleven of

●        om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen en de nodige maatregelen te nemen om onze business te beschermen,  namelijk onze businessactiviteit te behouden en te ontwikkelen.

In het geval dat bepaalde persoonsgegevens een speciale regeling hebben volgens de gegevensbeschermingswetten, zullen we dergelijke gegevens verwerken voor zover een of meer garanties voorgeschreven door de wetgeving  met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens van toepassing zijn.

De door u gevraagde diensten verlenen We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

●     onderhandelen over de voorwaarden voor de contractuele relatie met u en het sluiten van de overeenkomst;

●     de door u gevraagde diensten verlenen en aspecten beheren die volgen uit onze contractuele relatie;

●     met u communiceren in verband met  elk aspect omtrent de door u gevraagde diensten (vb. u prijsinformatie bezorgen, de gekochte producten leveren, de samenwerking beheren en bevorderen en facturen opmaken);

●     de betaling van goederen en diensten bevorderen;

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou bezorgen, nodig om dit doel te bereiken.

 

we  baseren ons op de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.

 

Klantenadministratie We verwerken uw persoonsgegevens voor klantenadministratiedoeleinden, namelijk om:

●     een Customer Relationship Management database (CRM) te creëren, te beheren en in stand te houden, met inbegrip van relevante organigrammen;

●     gegevens bij te houden over onze klanten, zoals verslagen van vergaderingen en andere nota’s;

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou bezorgen, indien nodig om dit doel te realiseren.

 

We  baseren ons op onze gerechtvaardigde belangen om ons bedrijf te runnen, wat het nemen van de nodige stappen  om ons klantenrelatiebeheer te bevorderen inhoudt.

 

Beheer van rechtsvorderingen en risico’s We verwerken uw persoonsgegevens in verband met onze wettelijke rechten en verplichtingen, voor de volgende doeleinden:

●     de nodige maatregelen nemen om rechtsvorderingen, ingesteld door u, tegen u, of waarbij u op een andere manier betrokken bent, af te dwingen of om ons ertegen te verdedigen;

●     Periodieke rapportering op groepsniveau.

 

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou bezorgen, nodig om dit doel te bereiken. We steunen op onze gerechtvaardigde belangen om ons bedrijf te runnen, wat het nemen van de nodige stappen  om onze zaak te beschermen inhoudt.

 

 

 Klokkenluiden We gebruiken een specifiek platform om vermoedelijk wangedrag te rapporteren omtrent schendingen van toepasselijke wetgeving, de businessgedragscode van LafargeHolcim en andere beleidslijnen en richtlijnen van LafargeHolcim en om onderzoek te doen naar de gerapporteerde zaken. Naam, e-mail, telefoon, fax, adres, paspoortnummer, rijksregisternummer,  zakelijk adres, geboortedatum, informatie over wedde of vergoedingen, functie binnen de organisatie, financiële rekeninginformatie, gerapporteerde gegevens omtrent vermoedelijk wangedrag, gegevens omtrent mogelijke schendingen van toepasselijke wetgeving, de businessgedragscode van LafargeHolcim en andere beleidslijnen en richtlijnen van LafargeHolcim.

Sommige van deze persoonsgegevens worden verzameld uit andere bronnen en niet rechtstreeks  van u, respectievelijk bij de klokkenluider, andere zakenpartners en publiek toegankelijke bronnen.

Naargelang  het rechtsgebied waar de verwerking gebeurt, is de verwerking ofwel nodig:

●        om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we moeten naleven of

●        om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen en de nodige maatregelen te nemen om onze  business te beschermen, wat het handhaven van onze reputatie en het gepast handelen in alle landen waar we zaken doen inhoudt.

In het geval dat bepaalde persoonsgegevens een speciale regeling hebben volgens de gegevensbeschermingswetten, zullen we dergelijke gegevens verwerken voor zover een of meer garanties voorgeschreven door de wetgeving met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens van toepassing zijn.

Gegevensverwerking als verplichting opgelegd door de wet We verwerken uw gegevens in de context van de dienstverlening om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die we moeten naleven, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettige verzoeken van de overheid, rechtbanken, overheidsreglementering of  regelgevende instanties (waaronder zonder beperking gegevensbescherming,  fiscaliteit en tewerkstelling), zij het binnen of buiten uw land. Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou bezorgen, nodig om dit doel te bereiken of die volgen uit onze relatie. Deze verwerking is nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichting die we moeten naleven.

 

Direct marketing

 

We verwerken uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrieven in elektronische vorm te bezorgen over onze diensten en producten, maar alleen indien u zich hiervoor hebt ingeschreven en zo uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor een dergelijke verwerking.

We gebruiken uw persoonsgegevens om te beslissen welke marketingberichten naar u worden gestuurd. Deze beslissingen hebben in het algemeen geen juridische gevolgen voor u en geen grote invloed op u. In gevallen dat de beslissingen dergelijke ongunstige gevolgen zouden hebben voor u, zal u voorafgaand aan de verwerking details krijgen over de  betreffende logica en het belang van de mogelijke gevolgen van een dergelijke verwerking. In die gevallen hebt u het recht om een menselijke tussenkomst te krijgen, om uw standpunt te uiten en om in te stemmen met dergelijke beslissingen.

We kunnen bijvoorbeeld de marketingberichten die u ontvangt op maat maken, gebaseerd op de sector waarin u werkt, uw titel en de voorkeuren die u hebt geselecteerd.

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken, nodig om dit doel te realiseren of die volgen uit onze relatie. Om marketingberichten te versturen,  baseren we ons op uw uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke verwerking.

U kan uw toestemming altijd intrekken en daarbij uw keuze uiten om onze nieuwsbrieven in de toekomst niet meer te ontvangen door te klikken op ‘Uitschrijven’ wanneer u de respectieve berichten ontvangt of door de contactgegevens, vermeld in dit Privacybeleid, te gebruiken.

Om te beslissen welk marketingbericht geschikt is voor u, steunen we op onze gerechtvaardigde belangen om gepaste promotieactiviteiten te voeren.  We zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor een dergelijke segmentering, indien  de wet dit van ons eist, bijvoorbeeld in het geval dat de beslissingen genomen volgens het segmentatieproces juridische gevolgen voor u zou hebben of een grote invloed op u zouden hebben.

Andere marketingacties We verwerken uw persoonsgegevens om bepaalde marketingacties te kunnen voeren, zoals klantentevredenheidsenquêtes, om ons inzicht te geven in wat u vindt van onze producten en diensten. Het kan ook gaan om telemarketingcampagnes, online enquêtes enz. Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou bezorgen, nodig om dit doel te bereiken of die volgen uit onze relatie. Naargelang  het rechtsgebied waar de verwerking gebeurt, zijn de verwerkingsgronden ofwel:

●        de gerechtvaardigde belangen van LafargeHolcim of

●        uw uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke verwerking.

De bovengenoemde gerechtvaardigde belangen bestaan uit het nemen van de nodige maatregelen om onze diensten en producten  op permanente basis te verbeteren.

In het geval dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kan u uw toestemming altijd intrekken en daarbij uw keuze uiten om onze nieuwsbrieven in de toekomst niet meer te ontvangen door te klikken op ‘Uitschrijven’ wanneer u de respectieve berichten ontvangt of door de contactgegevens, vermeld in dit Privacybeleid, te gebruiken.

 

 

 

 

 1. Indien u een vertegenwoordiger of contactpersoon van een klant of potentiële klant van LafargeHolcim bent

 

Activiteit Doeleinden Categorieën van persoonsgegevens en bronnen Verwerkingsgronden
Klantenonderzoeksprocedures en rapportering We verwerken uw persoonsgegevens om klantenonderzoek te doen voorafgaand aan de contractuele relatie met de  entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent, die een potentiële klant van LafargeHolcim is.

Dit kan, indien en voor zover vereist of geoorloofd door de wet, controles inzake anti-witwas, anti-omkoping, anti-corruptie en andere gelijkaardige controles omvatten.

We doen een dergelijk klantenonderzoek om ervoor te zorgen dat de samenwerking met u gepast is en dat er potentiële risico’s worden bepaald en beheerd vooraleer de contractuele relatie met u  aan te gaan.

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres, gegevens die volgen uit het klantenonderzoek en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou bezorgen, nodig om dit doel te bereiken.

Sommige van deze persoonsgegevens worden verzameld uit andere bronnen en niet rechtstreeks bij u, respectievelijk bij de  entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent, onze dienstverleners, zakenpartners en publiek toegankelijke bronnen.

Naargelang het rechtsgebied waar de verwerking gebeurt, is de verwerking ofwel nodig:

●        om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we moeten naleven of

●        om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen en de nodige maatregelen te nemen om onze  business te beschermen,  namelijk onze businessactiviteiten te behouden en die te ontwikkelen.

In het geval dat bepaalde persoonsgegevens een speciale regeling hebben volgens de gegevensbeschermingswetten, zullen we dergelijke gegevens verwerken voor zover een of meer garanties voorgeschreven door de wetgeving met betrekking tot de verwerking van  dergelijke gegevens van toepassing zijn.

 

De diensten verlenen gevraagd door de  entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent. We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

●     onderhandelen over de voorwaarden voor de samenwerking met de  entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent en het sluiten van de overeenkomst;

●     de door u gevraagde diensten verlenen en de aspecten beheren die die volgen uit onze contractuele  relatie met de  entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent;

●     met u communiceren in verband met  elk aspect omtrent de door u gevraagde diensten (vb. u prijsinformatie bezorgen, de gekochte producten leveren, de samenwerking beheren en bevorderen en facturen opmaken);

●     de betaling van goederen en diensten bevorderen;

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou bezorgen, nodig om dit doel te realiseren.

Sommige van deze persoonsgegevens worden verzameld bij de  entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent.

We  baseren ons op onze gerechtvaardigde belangen bij onze dienstverlening volgens  de sector van onze activiteiten en bij het beheer van onze klantenrelaties.

 

Klantenadministratie We verwerken uw persoonsgegevens voor klantenadministratiedoeleinden, namelijk om:

●     een Customer Relationship Management database (CRM) te creëren, te beheren en in stand te houden, met inbegrip van relevante organigrammen;

●     gegevens bij te houden omtrent onze klanten, zoals verslagen van vergaderingen en andere nota’s;

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou bezorgen, indien nodig om dit doel te bereiken.

Sommige van deze persoonsgegevens worden verzameld bij de  entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent.

Voor deze verwerking  baseren we ons  op onze gerechtvaardigde belangen om ons bedrijf te runnen, wat het nemen van de nodige stappen om ons klantenrelatiebeheer te bevorderen inhoudt.

 

Beheer van rechtsvorderingen en risico’s We verwerken uw persoonsgegevens in verband met onze wettelijke rechten en verplichtingen, voor de volgende doeleinden:

●     de nodige maatregelen nemen om rechtsvorderingen, ingesteld door u of de entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent, tegen u of die entiteit of waarbij u of die entiteit op een andere manier betrokken zijn, af te dwingen of om ons ertegen te verdedigen;

●     periodieke rapportering op groepsniveau.

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou bezorgen, indien nodig om dit doel te bereiken.

Sommige van deze persoonsgegevens worden verzameld bij de entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent.

We  baseren ons op onze gerechtvaardigde belangen om ons bedrijf te runnen, wat het nemen van de nodige stappen  om onze zaak te beschermen inhoudt.

 

 

Klokkenluiden We gebruiken een specifiek platform om vermoedelijk wangedrag te rapporteren omtrent mogelijke schendingen van toepasselijke wetgeving, de businessgedragscode van LafargeHolcim en andere beleidslijnen en richtlijnen van LafargeHolcim en om onderzoek te doen naar de gerapporteerde zaken. Naam, e-mail, telefoon, fax, adres, paspoortnummer, rijksregisternummer, zakelijk adres, geboortedatum, informatie over wedde of vergoedingen, functie binnen de organisatie, financiële rekeninginformatie, gerapporteerde gegevens omtrent vermoedelijk wangedrag, gegevens omtrent mogelijke schendingen van toepasselijke wetgeving, de businessgedragscode van LafargeHolcim en andere beleidslijnen en richtlijnen van LafargeHolcim.

Sommige van deze persoonsgegevens worden verzameld uit andere bronnen en niet rechtstreeks  van u, respectievelijk bij de klokkenluider, andere zakenpartners en publiek toegankelijke bronnen.

Naargelang het rechtsgebied waar de verwerking gebeurt, is de verwerking ofwel nodig:

●        om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we moeten naleven of

●        om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen en de nodige maatregelen te nemen om onze zaak te beschermen, wat het handhaven van onze reputatie en het gepast handelen in alle landen waar we zaken doen inhoudt.

In het geval dat bepaalde persoonsgegevens een speciale regeling hebben volgens de gegevensbeschermingswetten, zullen we dergelijke gegevens verwerken voor zover een of meer garanties voorgeschreven door de wetgeving met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens van toepassing zijn.

Gegevensverwerking als verplichting opgelegd door de wet We verwerken uw gegevens in de context van de dienstverlening om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die we moeten naleven, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettige verzoeken van de overheid, rechtbanken, overheidsreglementering of regelgevende instanties (waaronder zonder beperking gegevensbescherming, fiscaliteit en tewerkstelling), zij het binnen of buiten uw land. Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou bezorgen, indien nodig om dit doel te bereiken.

Sommige van deze persoonsgegevens worden verzameld bij de entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent.

Deze verwerking is nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichting die we moeten naleven.

 

Direct marketing

 

We verwerken uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrieven in elektronische vorm te bezorgen over onze diensten en producten, maar alleen indien u zich hiervoor hebt ingeschreven en zo uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor een dergelijke verwerking.

We gebruiken uw persoonsgegevens om te beslissen welke marketingberichten naar u worden gestuurd. Deze beslissingen hebben in het algemeen geen juridische gevolgen voor u en geen grote invloed op u. In gevallen dat de beslissingen dergelijke ongunstige gevolgen zouden hebben voor u, zal u voorafgaand aan de verwerking details krijgen over de betreffende logica en het belang van de mogelijke gevolgen van een dergelijke verwerking. In die gevallen hebt u het recht om een menselijke tussenkomst te krijgen, om uw standpunt te uiten en om in te stemmen met dergelijke beslissingen.

We kunnen bijvoorbeeld de marketingberichten die u ontvangt op maat maken, gebaseerd op de sector waarin u werkt, uw jobtitel en de voorkeuren die u hebt geselecteerd.

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken, nodig om dit doel te bereiken.

Sommige van deze persoonsgegevens worden verzameld bij de  entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent.

Om marketingberichten te versturen,  baseren we ons op uw uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke verwerking.

U kan uw toestemming altijd intrekken en daarbij uw keuze uiten om onze nieuwsbrieven in de toekomst niet meer te ontvangen door te klikken op ‘Uitschrijven’ wanneer u de respectieve berichten ontvangt of door de contactgegevens, vermeld in dit Privacybeleid, te gebruiken.

Om te beslissen welk marketingbericht geschikt is voor u, steunen we op onze gerechtvaardigde belangen om gepaste promotieactiviteiten te voeren. We zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor een dergelijke segmentering, indien de wet dat van ons eist bijvoorbeeld in het geval dat de beslissingen genomen volgens het segmentatieproces juridische gevolgen voor u zou hebben of een grote invloed op u zouden hebben.

Andere marketingacties We verwerken uw persoonsgegevens om bepaalde marketingacties te kunnen voeren, zoals klantentevredenheidsenquêtes, om ons inzicht te geven in wat u vindt van onze producten en diensten. Het kan ook gaan om telemarketingcampagnes, online enquêtes enz. Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken, nodig om dit doel te realiseren.

Sommige van deze persoonsgegevens worden verzameld bij de entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent.

Naargelang  het rechtsgebied waar de verwerking gebeurt, zijn de verwerkingsgronden ofwel:

●        de gerechtvaardigde belangen van LafargeHolcim of

●        uw uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke verwerking.

De bovengenoemde gerechtvaardigde belangen bestaan uit het nemen van de nodige maatregelen om onze diensten en producten  op permanente basis te verbeteren.

In het geval dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kan u uw toestemming altijd intrekken en daarbij uw keuze uiten om onze nieuwsbrieven in de toekomst niet meer te ontvangen door te klikken op ‘Uitschrijven’ wanneer u de respectieve berichten ontvangt of door de contactgegevens, vermeld in dit Privacybeleid, te gebruiken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Indien u een leverancier, onderaannemer of andere zakenpartner van LafargeHolcim bent

 

Activiteit Doeleinden Categorieën van persoonsgegevens en bronnen Verwerkingsgronden
Klantenonderzoeksprocedures en rapportering We verwerken uw persoonsgegevens om klantenonderzoek te doen voorafgaand aan onze contractuele relatie.

Dit kan, indien en voor zover vereist of geoorloofd door de wet, controles inzake anti-witwas, anti-omkoping, anti-corruptie en andere gelijkaardige controles omvatten.

We doen een dergelijk klantenonderzoek om ervoor te zorgen dat de relatie met u gepast is en dat er mogelijke risico’s worden bepaald en beheerd vooraleer de contractuele relatie met u aan te vatten.

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres, gegevens die volgen uit het klantenonderzoek en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken, nodig om dit doel te bereiken.

Sommige van deze persoonsgegevens worden verzameld uit andere bronnen en niet rechtstreeks bij u, respectievelijk bij onze dienstverleners, zakenpartners en publiek toegankelijke bronnen.

Naargelang het rechtsgebied waar de verwerking gebeurt, is de verwerking ofwel nodig:

●        om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we moeten naleven of

●        om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen en de nodige maatregelen te nemen om onze business te beschermen, namelijk onze businessactiviteiten te behouden en die te ontwikkelen.

In het geval dat bepaalde persoonsgegevens een speciale regeling hebben volgens de gegevensbeschermingswetten, zullen we dergelijke gegevens verwerken voor zover een of meer garanties voorgeschreven door de wetgeving met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens van toepassing zijn.

 

Onze contactuele relatie met u in stand houden We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

●     onderhandelen over de voorwaarden voor de contractuele relatie met u en het sluiten van de overeenkomst ;

●     onze contractuele relatie met u in stand houden

●     met u communiceren over zaken die te maken hebben met de business.

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken,  nodig om dit doel te realiseren. We baseren ons op de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.

 

Beheer database van contractuele partners We verwerken uw persoonsgegevens voor het beheer van de database van contractuele partners, namelijk om:

●     een database van onze contractuele partners te creëren, te beheren en in stand te houden;

●     gegevens bij te houden omtrent onze contractuele partners, waaronder verslagen van vergaderingen en andere nota’s;

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken, nodig om dit doel te bereiken. We baseren ons op onze gerechtvaardigde belangen om ons bedrijf te runnen, wat het nemen van de nodige stappen om ons klantenrelatiebeheer te bevorderen inhoudt.

 

Beheer van rechtsvorderingen en risico’s We verwerken uw persoonsgegevens in verband met onze wettelijke rechten en verplichtingen, voor de volgende doeleinden:

●     de nodige maatregelen nemen om rechtsvorderingen, ingesteld door u, tegen u, of waarbij u op een andere manier betrokken bent, af te dwingen of om ons ertegen te verdedigen;

●     periodieke rapportering op groepsniveau.

●     rapporten onderzoeken en bijhouden om ervoor te zorgen dat onze leveranciers en onderaannemers gepaste kwalificaties en opleiding hebben om veilige werkzaamheden op onze sites te garanderen (opleidingsrapporten leverancier).

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken, nodig om dit doel te bereiken. We baseren ons op onze gerechtvaardigde belangen om ons bedrijf te runnen, wat het nemen van de nodige stappen  om onze zaak te beschermen inhoudt.

In verband met de opleidingsrapporten van leveranciers, kan de verwerking ervan, naargelang  het rechtsgebied, gebaseerd zijn op de wettelijke verplichtingen die we moeten naleven.

 

Klokkenluiden We gebruiken een specifiek platform om vermoedelijk wangedrag te rapporteren omtrent mogelijke schendingen van toepasselijke wetgeving, de businessgedragscode van LafargeHolcim en andere beleidslijnen en richtlijnen van LafargeHolcim en om onderzoek te doen naar de gerapporteerde zaken. Naam, e-mail, telefoon, fax, adres, paspoortnummer, rijksregisternummer, zakelijk adres, geboortedatum, informatie over wedde of vergoedingen, functie binnen de organisatie, financiële rekeninginformatie, gerapporteerde gegevens omtrent vermoedelijk wangedrag, gegevens omtrent mogelijke schendingen van toepasselijke wetgeving, de businessgedragscode van LafargeHolcim en andere beleidslijnen en richtlijnen van LafargeHolcim.

Sommige van deze persoonsgegevens worden verzameld uit andere bronnen en niet rechtstreeks van  u, respectievelijk bij de klokkenluider, andere zakenpartners en publiek toegankelijke bronnen.

Naargelang  het rechtsgebied waar de verwerking gebeurt, is de verwerking ofwel nodig:

●        om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we moeten naleven of

●        om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen en de nodige maatregelen te nemen om onze business te beschermen, wat het handhaven van onze reputatie en het gepast handelen in alle landen waar we zaken doen inhoudt.

In het geval dat bepaalde persoonsgegevens een speciale regeling hebben volgens de gegevensbeschermingswetten, zullen we dergelijke gegevens verwerken voor zover een of meer garanties voorgeschreven door de wetgeving met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens van toepassing zijn.

Gegevensverwerking als verplichting opgelegd door de wet We verwerken uw gegevens in de context van de dienstverlening om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die we moeten naleven, bijvoorbeeld, om te voldoen aan wettige verzoeken van de overheid, rechtbanken, overheidsreglementering of regelgevende instanties (waaronder zonder beperking gegevensbescherming, fiscaliteit en tewerkstelling), zij het binnen of buiten uw land. Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken, nodig om dit doel te bereiken. Deze verwerking is nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichting die we moeten naleven.

 

Direct marketing

 

We verwerken uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrieven in elektronische vorm te bezorgen over onze diensten en producten, maar alleen indien u zich hiervoor hebt ingeschreven en zo uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor een dergelijke verwerking.

We gebruiken uw persoonsgegevens om te beslissen welke marketingberichten naar u worden gestuurd. Deze beslissingen hebben in het algemeen geen juridische gevolgen voor u en geen grote invloed op u. In gevallen dat de beslissingen dergelijke ongunstige gevolgen zouden hebben voor u, zal u voorafgaand aan de verwerking details krijgen over de betreffende logica en het belang van de mogelijke gevolgen van een dergelijke verwerking. In die gevallen hebt u het recht om een menselijke tussenkomst te krijgen, om uw standpunt te uiten en om in te stemmen met dergelijke beslissingen.

We kunnen bijvoorbeeld de marketingberichten die u ontvangt  op maat maken, gebaseerd op de sector waarin u werkt, uw jobtitel en de voorkeuren die u hebt geselecteerd.

 

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken, nodig om dit doel te bereiken. Om marketingberichten te versturen, baseren we ons op uw uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke verwerking.

U kan uw toestemming altijd intrekken en daarbij uw keuze uiten om onze nieuwsbrieven in de toekomst niet meer te ontvangen door te klikken op ‘Uitschrijven’ wanneer u de respectieve berichten ontvangt of door de contactgegevens, vermeld in dit Privacybeleid, te gebruiken.

Om te beslissen welk marketingbericht geschikt is voor u, steunen we op onze gerechtvaardigde belangen om gepaste promotieactiviteiten te voeren. We zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor een dergelijke segmentering, indien de wet dit van ons eist, bijvoorbeeld in het geval dat de beslissingen genomen volgens het segmentatieproces juridische gevolgen voor u zou hebben of een grote invloed op u zouden hebben.

Andere marketingacties We verwerken uw persoonsgegevens om bepaalde marketingacties te kunnen voeren, zoals klantentevredenheidsenquêtes, om ons inzicht te geven in wat u vindt van onze producten en diensten. Het kan ook gaan om telemarketingcampagnes, online enquêtes enz. Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken, nodig om dit doel te realiseren of die volgen uit onze relatie. Naargelang  het rechtsgebied waar de verwerking gebeurt, zijn de verwerkingsgronden ofwel:

●        de gerechtvaardigde belangen van LafargeHolcim of

●        uw uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke verwerking.

De bovengenoemde gerechtvaardigde belangen bestaan uit het nemen van de nodige maatregelen om onze diensten en producten op permanente basis te verbeteren.

In het geval dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kan u uw toestemming altijd intrekken en daarbij uw keuze uiten om onze nieuwsbrieven in de toekomst niet meer te ontvangen door te klikken op ‘Uitschrijven’ wanneer u de respectieve berichten ontvangt of door de contactgegevens, vermeld in dit Privacybeleid, te gebruiken.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Indien u een vertegenwoordiger of contactpersoon van een leverancier, onderaannemer of andere zakenpartner van LafargeHolcim bent

 

Activiteit Doeleinden Categorieën van persoonsgegevens en bronnen Verwerkingsgronden
Klantenonderzoeksprocedures en rapportering We verwerken uw persoonsgegevens om klantenonderzoek te doen voorafgaand aan onze contractuele relatie.

Dit kan, indien en voor zover vereist of geoorloofd door de wet, controles inzake anti-witwas, anti-omkoping, anti-corruptie en andere gelijkaardige controles omvatten.

We doen een dergelijk klantenonderzoek om ervoor te zorgen dat de relatie met u gepast is en dat er mogelijke risico’s worden bepaald en beheerd vooraleer de contractuele relatie met u aan te vatten.

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres, gegevens die volgen uit het klantenonderzoek en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken, nodig om dit doel te realiseren.

Sommige van deze persoonsgegevens worden verzameld uit andere bronnen en niet rechtstreeks bij u, respectievelijk bij de entiteit die u die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent, onze dienstverleners, zakenpartners en publiek toegankelijke bronnen.

Naargelang  het rechtsgebied waar de verwerking gebeurt, is de verwerking ofwel nodig:

●        om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we moeten naleven of

●        om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen en de nodige maatregelen te nemen om onze business te beschermen, namelijk onze businessactiviteiten te behouden en die te ontwikkelen.

In het geval dat bepaalde persoonsgegevens een speciale regeling hebben volgens de gegevensbeschermingswetten, zullen we dergelijke gegevens verwerken voor zover een of meer garanties voorgeschreven door de wetgeving met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens van toepassing zijn.

Onze contractuele relatie in stand houden met de entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent. We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

●     onderhandelen over de voorwaarden voor de relatie met de entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent en het sluiten van de overeenkomst ;

●     Onze contractuele relatie in stand houden met de entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent.

●     met u communiceren over uw verzoeken en andere zaken die te maken hebben met de business;

●     de betaling van goederen en diensten bevorderen;

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken,  nodig om dit doel te realiseren.

Sommige van deze persoonsgegevens worden verzameld bij de entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent.

We baseren ons op ons gerechtvaardigde belang bij het beheer van de relatie met de entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent.

 

Beheer database van contractuele partners We verwerken uw persoonsgegevens voor het beheer van de database van contractuele partners, namelijk om:

●     een database van onze contractuele partners te creëren, te beheren en in stand te houden;

●     gegevens bij te houden omtrent onze contractuele partners, waaronder verslagen van vergaderingen en andere nota’s;

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken,  nodig om dit doel te bereiken.

Sommige van deze persoonsgegevens worden verzameld bij de entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent.

We baseren ons op onze gerechtvaardigde belangen om ons bedrijf te runnen, wat het nemen van de nodige stappen om ons klantenrelatiebeheer te bevorderen inhoudt.

 

Beheer van rechtsvorderingen en risico’s We verwerken uw persoonsgegevens in verband met onze wettelijke rechten en verplichtingen, voor de volgende doeleinden:

●     de nodige maatregelen nemen om rechtsvorderingen, ingesteld door u, tegen u, of waarbij u op een andere manier betrokken bent, af te dwingen of om ons ertegen te verdedigen;

●     periodieke rapportering op groepsniveau.

●     rapporten onderzoeken en bijhouden om ervoor te zorgen dat onze leveranciers en onderaannemers gepaste kwalificaties en opleiding hebben om veilige werkzaamheden op onze sites te garanderen (opleidingsrapporten leverancier).

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken,  nodig om dit doel te bereiken.

Sommige van deze persoonsgegevens worden verzameld bij de entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent.

We baseren ons op onze gerechtvaardigde belangen om ons bedrijf te runnen, wat het nemen van de nodige stappen om onze zaak te beschermen inhoudt.

In verband met de opleidingsrapporten van leveranciers, kan de verwerking ervan, naargelang  het rechtsgebied, gebaseerd zijn op de wettelijke verplichtingen die we moeten naleven.

 

 

Klokkenluiden We gebruiken een specifiek platform om vermoedelijk wangedrag te rapporteren omtrent mogelijke schendingen van toepasselijke wetgeving , de businessgedragscode van LafargeHolcim en andere beleidslijnen en richtlijnen van LafargeHolcim en om onderzoek te doen naar de gerapporteerde zaken. Naam, e-mail, telefoon, fax, adres, paspoortnummer, rijksregisternummer, zakelijk adres, geboortedatum, informatie over wedde of vergoedingen, functie binnen de organisatie, financiële rekeninginformatie, gerapporteerde gegevens omtrent vermoedelijk wangedrag, gegevens omtrent mogelijke schendingen van toepasselijke wetgeving, de businessgedragscode van LafargeHolcim en andere beleidslijnen en richtlijnen van LafargeHolcim.

Sommige van deze persoonsgegevens worden verzameld uit andere bronnen en niet rechtstreeks van u, respectievelijk bij de entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent, de klokkenluider, onze zakenpartners en publiek toegankelijke bronnen.

Naargelang  het rechtsgebied waar de verwerking gebeurt, is de verwerking ofwel nodig:

●        om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we moeten naleven of

●        om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen en de nodige maatregelen te nemen om onze business te beschermen, wat het handhaven van onze reputatie  en het gepast handelen in alle landen waar we zaken doen inhoudt.

In het geval dat bepaalde persoonsgegevens een speciale regeling hebben volgens de gegevensbeschermingswetten, zullen we dergelijke gegevens verwerken voor zover een of meer garanties voorgeschreven door de wetgeving met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens van toepassing zijn.

Gegevensverwerking als verplichting opgelegd door de wet We verwerken uw gegevens in de context van de dienstverlening om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die we moeten naleven, bijvoorbeeld, om te voldoen aan wettige verzoeken van de overheid, rechtbanken, overheidsreglementering of regelgevende instanties (waaronder zonder beperking gegevensbescherming, fiscaliteit en tewerkstelling), zij het binnen of buiten uw land. Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken,  nodig om dit doel te bereiken.

Sommige van deze persoonsgegevens worden verzameld bij de entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent

Deze verwerking is nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichting die we moeten naleven.

 

Direct marketing

 

We verwerken uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrieven in elektronische vorm te verstrekken over onze diensten en producten, maar alleen indien u zich hiervoor hebt ingeschreven en zo uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor een dergelijke verwerking.

We gebruiken uw persoonsgegevens om te beslissen welke marketingberichten naar u worden gestuurd. Deze beslissingen hebben in het algemeen geen juridische gevolgen voor u en geen grote invloed op u. In gevallen dat de beslissingen dergelijke ongunstige gevolgen zouden hebben voor u, zal u voorafgaand aan de verwerking details krijgen over de betreffende logica en het belang van de mogelijke gevolgen van een dergelijke verwerking. In die gevallen hebt u het recht om een menselijke tussenkomst te krijgen, om uw standpunt te uiten en om in te stemmen met dergelijke beslissingen.

We kunnen bijvoorbeeld de marketingberichten die u ontvangt  op maat maken, gebaseerd op de sector waarin u werkt, uw jobtitel en de voorkeuren die u hebt geselecteerd.

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken, indien nodig om dit doel te bereiken.

Sommige van deze persoonsgegevens worden verzameld bij de entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent.

Om marketingberichten te versturen,  baseren we ons op uw uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke verwerking.

U kan uw toestemming altijd intrekken en daarbij uw keuze uiten om onze nieuwsbrieven in de toekomst niet meer te ontvangen door te klikken op ‘Uitschrijven’ wanneer u de respectieve berichten ontvangt of door de contactgegevens, vermeld in dit Privacybeleid, te gebruiken.

Om te beslissen welk marketingbericht geschikt is voor u, steunen we op onze gerechtvaardigde belangen om gepaste promotieactiviteiten te voeren. We  zullen  uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor een dergelijke segmentering, indien de wet dit van ons eist, bijvoorbeeld in het geval dat de beslissingen genomen volgens het segmentatieproces juridische gevolgen voor u zou hebben of een grote invloed op u zouden hebben.

Andere marketingacties We verwerken uw persoonsgegevens om bepaalde marketingacties te kunnen voeren, zoals klantentevredenheidsenquêtes, om ons inzicht te geven in wat u vindt van onze producten en diensten. Het kan ook gaan om telemarketingcampagnes, online enquêtes enz. Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken,  nodig om dit doel te realiseren.

Sommige van deze persoonsgegevens worden verzameld bij de entiteit die u vertegenwoordigt of door wie u tewerkgesteld bent.

Naargelang  het rechtsgebied waar de verwerking gebeurt, zijn de verwerkingsgronden ofwel:

●        de gerechtvaardigde belangen van LafargeHolcim of

●        uw uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke verwerking.

De bovengenoemde gerechtvaardigde belangen bestaan uit het nemen van de nodige maatregelen om onze diensten en producten op permanente basis te verbeteren.

In het geval dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kan u uw toestemming altijd intrekken en waarbij uw keuze uiten om onze nieuwsbrieven in de toekomst niet meer te ontvangen door te klikken op ‘Uitschrijven’ wanneer u de respectieve berichten ontvangt of door de contactgegevens, vermeld in dit Privacybeleid, te gebruiken.

 

 1. Indien u een sollicitant bent

 

Activiteit Doeleinden Categorieën van persoonsgegevens en bronnen Verwerkingsgronden
Rekrutering en selectie Indien u solliciteert voor een baan bij LafargeHolcim of belangstelling toont om bij ons te werken, gebruiken we uw persoonsgegevens om ons rekruterings- en selectieproces uit te voeren. Deze processen omvatten u identificeren en met u communiceren in verband met de sollicitatie, waarbij we u in overweging nemen tegenover de criteria gerelateerd aan de functie waarvoor u solliciteert en tegenover andere sollicitanten en de uiteindelijke aanwervingsbeslissingen nemen.

Indien uw sollicitatie niet succesvol is, willen we uw persoonsgegevens 1 jaar lang bewaren om u opnieuw in overweging te nemen voor functies gelijkaardig aan die waarvoor u oorspronkelijk solliciteerde.

Titel, voornaam, andere voornaam of -namen en familienaam, geboortenaam en extra namen, geslacht, nationaliteit, tweede nationaliteit, geboortedatum, leeftijd, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer, gegevens over immigratie en geschiktheid om te werken, talenkennis, rijbewijs, kwalificaties, referenties, CV en sollicitatie, interview en evaluatiegegevens, andere gegevens die u rechtstreeks zou verstrekken aan ons, nodig voor dit doeleinde. Naargelang  het rechtsgebied waar de verwerking gebeurt, is de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden ofwel:

●        nodig voor onze gerechtvaardigde belangen om sollicitaties te ontvangen voor de vacatures in onze organisatie of

●        gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke verwerking.

In het geval dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kan u uw toestemming altijd intrekken via de middelen vermeld wanneer uw toestemming vereist is of door de contactgegevens, vermeld in dit Privacybeleid, te gebruiken.

 

 

Achtergrondonderzoeken Voor uw aanwerving bij ons kunnen we enkele achtergrondonderzoeken uitvoeren. Dit kan omvatten, indien relevant en gepast, controles inzake reputatie, rijbewijs, identiteitsfraude, vragen om uittreksels uit het strafregister (indien en voor zover geoorloofd door toepasselijke wetgeving), relevante tewerkstellingshistoriek, relevante wettelijke status en beroepskwalificaties. Titel, voornaam, andere voornaam of -namen, familienaamgeboortenaam en extra namen, geslacht, nationaliteit, tweede nationaliteit, geboortedatum, leeftijd, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer, gegevens over immigratie en geschiktheid om te werken, talenkennis, rijbewijs, kwalificaties, referenties, CV en sollicitatie, interview- en evaluatiegegevens, andere gegevens die u rechtstreeks zou verstrekken aan ons,  nodig voor dit doeleinde. Sommige van de persoonsgegevens worden rechtstreeks bij referenties verzameld, respectievelijk bij publiek toegankelijke bronnen. Naargelang  het rechtsgebied waar de verwerking gebeurt, is de verwerking ofwel nodig:

●        om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we moeten naleven of

●        om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen en de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alleen geschikte en gepaste sollicitanten worden geselecteerd.

In het geval dat bepaalde persoonsgegevens een speciale regeling hebben volgens de gegevensbeschermingswetten, zullen we dergelijke gegevens verwerken voor zover een of meer garanties voorgeschreven door de wetgeving met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens van toepassing zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Indien u een deelnemer bent aan onderwijs- en gemeenschapspartnerships

 

Activiteit Doeleinden Categorieën van persoonsgegevens en bronnen Verwerkingsgronden
Rekrutering en selectie Indien u solliciteert voor loopbaanprogramma’s (stages, werkervaring, leer- en studieprogramma’s) en voor gemeenschapspartnershipprogramma’s georganiseerd door of in samenwerking met LafargeHolcim, verwerken we uw persoonsgegevens om de rekruterings- en selectieprocessen uit te voeren.

Indien uw sollicitatie niet succesvol is, willen we uw persoonsgegevens 1 jaar lang bewaren om u opnieuw in overweging te nemen voor  functies gelijkaardig aan die waarvoor u oorspronkelijk solliciteerde.

Titel, voornaam,  andere voornaam of –namen,  familienaam, geboortenaam en extra namen, geslacht, nationaliteit, tweede nationaliteit, geboortedatum, leeftijd, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer, gegevens over immigratie en geschiktheid om te werken, talenkennis, rijbewijs, kwalificaties, referenties, CV en sollicitatie, interview- en evaluatiegegevens, andere gegevens die u rechtstreeks zou verstrekken aan ons, nodig voor dit doeleinde. Naargelang  het rechtsgebied waar de verwerking gebeurt, is de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden ofwel:

●        nodig om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen en sollicitaties te ontvangen voor de onderwijs- en gemeenschapspartnerships of

●        gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke verwerking.

In het geval dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kan u uw toestemming altijd intrekken via de middelen vermeld wanneer uw toestemming vereist is of door de contactgegevens, vermeld in dit Privacybeleid, te gebruiken.

 

 

Achtergrondonderzoeken Voor uw aanwerving bij ons kunnen we enkele achtergrondonderzoeken uitvoeren. Dit kan omvatten, indien relevant en gepast, controles inzake reputatie, rijbewijs, identiteitsfraude,  vragen om uittreksels uit het strafregister (indien en voor zover geoorloofd door toepasselijke wetgeving), relevante tewerkstellingshistoriek, relevante wettelijke status en beroepskwalificaties. Titel, voornaam,  andere voornaam of –namen, familienaam, geboortenaam en extra namen, geslacht, nationaliteit, tweede nationaliteit, geboortedatum, leeftijd, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer, gegevens over immigratie en de geschiktheid om te werken, talenkennis, rijbewijs, kwalificaties, referenties, CV en sollicitatie, interviewen evaluatiegegevens, andere gegevens die u rechtstreeks zou verstrekken aan ons, nodig voor dit doeleinde. Sommige van de persoonsgegevens worden rechtstreeks bij referenties verzameld, respectievelijk bij publiek toegankelijke bronnen. Naargelang  het rechtsgebied waar de verwerking gebeurt, is de verwerking ofwel nodig:

●        om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we moeten naleven of

●        om onze gerechtvaardigde belangen en de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alleen geschikte en gepaste sollicitanten worden geselecteerd.

In het geval dat bepaalde persoonsgegevens een speciale regeling hebben volgens de gegevensbeschermingswetten, zullen we dergelijke gegevens verwerken voor zover een of meer garanties voorgeschreven door de wetgeving met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens van toepassing zijn.

 

 

 

 

 

 

 1. Indien u een werknemer, aannemer of werkkracht bent

 

Activiteit Doeleinden Categorieën van persoonsgegevens en bronnen Verwerkingsgronden
HR administratie

 

We verwerken uw persoonsgegevens voor het beheer van uw tewerkstelling of andere relatie met ons, voor de volgende hoofdoeleinden:

●     algemene HR en personeelsadministratie, lonen en voordelen, terugbetaling van kosten, reis- en tijdregistratie, opleiding en ontwikkeling, prestatiebeheer, ziekte- en afwezigheidsbeheer, noodcontact, klacht- en tuchtprocedures, het  toezicht op gelijke kansen en planning van de continuïteit van de business;

●     personeelsplanning, toekenning en -ontwikkeling, het overwegen van uw geschiktheid  voor een van onze huidige of toekomstige tewerkstellingsopportuniteiten, u toewijzen aan projectteams, kennis pools of andere interne groepen en om uw referenties, karakter en onderwijsachtergrond te bevestigen;

●     detachering-, verhuizing- en zakenreisdoeleinden, omgaan met lokale overheden of organisaties, dokters, detacheringsagentschappen, reisagenten en andere dienstverleners;

●     organisatiedoeleinden, planning, controles, begroting,  benchmarking en herstructurering;

●     veiligheidsdoeleinden, onze eigendom in stand houden en beschermen, zorgen voor de integriteit en veiligheid van en toegang tot onze gebouwen, voorzieningen, IT en communicatiesystemen, platforms en beveiligde websites en webapplicaties en andere systemen of voorzieningen (waaronder camerabewaking of andere bewakingsmiddelen) onderzoeken, voorkomen en opsporen van veiligheidsdreigingen, fraude, diefstal en andere misdadige of kwaadaardige activiteiten

●     juridische documentatiedoeleinden, om te zorgen voor naleving van verplichtingen inzake juridische documentatie en het bewaren van documenten (zoals registratieverplichtingen);

●     naleving organisatieregels, in het bijzonder de naleving van onze beleidslijnen en -normen bewaken en beoordelen (vb. het implementeren van een systeem van  interne rapportering en geschillenbeheer– Integrity Line Platform –  dat rapportering mogelijk maakt van vermoedelijk wangedrag  met betrekking tot mogelijke schendingen van toepasselijke wetgeving, de businessgedragscode van LafargeHolcim en andere beleidslijnen en richtlijnen van LafargeHolcim en onderzoek voeren naar de gerapporteerde zaken op een professionele, eerlijke en onafhankelijke manier)

●     naleving regelgeving, zorgen voor naleving van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en verzoeken overal ter wereld, waaronder rapportering aan of gehoord worden door nationale en internationale regelgevende, handhavings- of uitwisselingsinstanties  waaronder: het voeren van referentie-onderzoeken, achtergrondonderzoeken, rijksregistercontroles, conflictonderzoeken, kredietonderzoeken, onderzoek van  strafregisters (indien van toepassing) en andere  onderzoeksprocedures zoals vereist volgens de toepasselijke wetgeving en verordeningen ;

●     algemene naleving, zorgen voor naleving van wettelijke verplichtingen, zoals naleving van screening- of registratieverplichtingen (vb. volgens antitrustwetten, exportwetten, handelssanctie- en embargowetten, of om witte-boordcriminaliteit of witwasmisdaden te voorkomen), waaronder: controles van uw contact- of identiteitsgegevens  aan de hand van  lijsten van  partijen die het voorwerp uitmaken van sancties en u contacteren om uw identiteit te bevestigen in het geval van een mogelijke overeenkomst of uw interacties met derde partijen  registeren indien relevant  voor antitrustdoeleinden;

●     geschillen en  instellen van rechtsvorderingen, waaronder ons ondersteunen bij het behandelen en oplossen van geschillen, voldoen aan bevelschriften van rechtbanken, autoriteiten of andere openbare instanties, onze contractuele overeenkomsten afdwingen en rechtsvorderingen instellen, uitoefenen of ons ertegen  verdedigen.

Titel, voornaam,  andere voornaam, -namen,  familienaam, geboortenaam en extra namen, geslacht, nationaliteit, tweede nationaliteit, geboortedatum, leeftijd, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer, gegevens over immigratie en  geschiktheid om te werken, talenkennis, rijbewijs, kwalificaties, referenties, CV en sollicitatie, interviewen evaluatiegegevens, andere gegevens die u rechtstreeks zou verstrekken aan ons of die volgen uit de context van onze relatie.

Sommige van de persoonsgegevens worden rechtstreeks bij referenties verzameld, respectievelijk bij publiek toegankelijke bronnen.

 

 

Naargelang  het rechtsgebied en het specifieke doeleinde, is de verwerking ofwel nodig:

●        voor de uitvoering van uw overeenkomst met LafargeHolcim,

●        om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we moeten naleven of

●        om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen.

Bovendien zal de verwerking van uw persoonsgegevens, indien vereist door de wet, gebaseerd zijn op uw toestemming, waar u die uitdrukkelijk aan ons gegeven hebt.

Onze gerechtvaardigde belangen bestaan uit het beheer van ons personeel en onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld, normale businessactiviteiten aan de dag leggen en een dialoog in stand houden met onze werknemers, aannemers en werkkrachten, ervoor zorgen dat elke werknemer, aannemer en werkkracht passende taken uitvoert, degelijk is opgeleid en zijn functie correct en in overeenstemming met passende procedures uitvoert.

In het geval dat bepaalde persoonsgegevens een speciale regeling hebben volgens de gegevensbeschermingswetten, zullen we dergelijke gegevens verwerken voor zover een of meer garanties voorgeschreven door de wetgeving met betrekking tot de verwerking van  dergelijke van toepassing zijn.

 

 1. Indien u een familielid of een  persoon ten laste bent van werknemers, aannemers en werkkrachten van LafargeHolcim

 

Activiteit Doeleinden Categorieën van persoonsgegevens en bronnen Verwerkingsgronden
Beheer noodcontact We verwerken uw persoonsgegevens om u te contacteren in een noodgeval, om u  te informeren bij ongevallen of problemen op het werk met onze werknemers, aannemers en werkkrachten. Contactgegevens bezorgd door onze werknemers, aannemers en werkkrachten. Naargelang het rechtsgebied waar de werknemers, aannemers en werkkrachten hun activiteit uitvoeren, is de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde ofwel nodig:

●        om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we moeten naleven of

●        om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen om ervoor te zorgen dat onze werknemers, aannemers en werkkrachten in veiligheid blijven.

Administratie van voordelen We verwerken uw persoonsgegevens om uw voordelen op grond van uw hoedanigheid als een familielid of  persoon ten laste van onze werknemers, aannemers en werkkrachten te verlenen en te beheren. Dergelijke voordelen kunnen medische verzekeringen en recht op pensioen of een levensverzekering omvatten. Contactgegevens bezorgd door werknemers, aannemers en werkkrachten en andere gegevens die u rechtstreeks aan ons bezorgt. Naargelang het rechtsgebied waar de werknemers, aannemers en werkkrachten hun activiteit uitvoeren en naargelang  het soort voordeel verleend door LafargeHolcim, is de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde ofwel nodig:

●        om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we moeten naleven of

●        om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen om ons personeel te beheren en het bedrijf te runnen, waaronder u de toegang tot voordelen garanderen.

 

 1. Indien u een vroegere werknemer, aannemer of werkkracht van LafargeHolcim bent

 

Activiteit Doeleinden Categorieën van persoonsgegevens en bronnen Verwerkingsgronden
Archivering We verwerken uw persoonsgegevens  voor archiveringsdoeleinden. Persoonsgegevens in het personeelsdossier of in andere documenten of dragers, indien nodig om het doeleinde te bereiken. Naargelang  het rechtsgebied waar u uw activiteit hebt uitgeoefend, is de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde ofwel:

●        om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we moeten naleven of

●        om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen die bestaan uit de bedrijfsvoering.

 

 

 

Gegevensverwerking als verplichting opgelegd door de wet We verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die LafargeHolcim moet naleven in de hoedanigheid van uw vroegere werkgever. Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken, nodig om dit doel te bereiken of die door ons werden verwerkt tijdens de laatste relatie met u.

 

De verwerkingsgrond is de wettelijke verplichting die we moeten naleven.

 

 1. Indien u een aandeelhouder met aandelen in LafargeHolcim bent

 

Activiteit Doeleinden Categorieën van persoonsgegevens en bronnen Verwerkingsgronden
Uw relatie met LafargeHolcim beheren We verwerken uw persoonsgegevens om:

●     uw relatie met LafargeHolcim als bedrijfsdirecteur of gevolmachtigd persoon te beheren;

●     de wettelijke registers van de vennootschappen van onze groep in stand te houden;

●     naleving van de reglementaire en wettelijke verplichtingen die volgen uit onze relatie te beheren;

●     uw gegevens inzake directeurschap/gevolmachtigd persoon te archiveren en te beheren, indien van toepassing;

●     verslagen van vergaderingen te maken en te beheren.

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken, nodig om dit doel te bereiken.

 

Naargelang het rechtsgebied waar u uw activiteit uitoefent, is de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde ofwel nodig:

●        om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we moeten naleven of

●        om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen bestaande uit onze bedrijfsvoering, die het beheer omvat van onze relatie met onze directeurs en gevolmachtigde personen.

 

 1. Indien u een bedrijfsdirecteur of gevolmachtigd persoon bent

 

Activiteit Doeleinden Categorieën van persoonsgegevens en bronnen Verwerkingsgronden
Uw relatie met LafargeHolcim beheren We verwerken uw persoonsgegevens om:

●     uw relatie met LafargeHolcim als bedrijfsdirecteur of gevolmachtigd persoon te beheren;

●     de wettelijke registers van de vennootschappen van onze groep in stand te houden;

●     naleving van de reglementaire en wettelijke verplichtingen die volgen uit onze relatie te beheren;

●     uw gegevens inzake directeurschap/gevolmachtigd persoon te archiveren en te beheren, indien van toepassing;

●     verslagen van vergaderingen te maken en te beheren.

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken,  nodig om dit doel te bereiken.

 

Naargelang het rechtsgebied waar u uw activiteit uitoefent, is de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde ofwel nodig:

●        om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we moeten naleven of

●        om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen bestaande uit onze bedrijfsvoering, die het beheer omvat van onze relatie met onze directeurs en gevolmachtigde personen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Indien u een deelnemer aan evenementen bent

 

Activiteit Doeleinden Categorieën van persoonsgegevens en bronnen Verwerkingsgronden
Evenementenbeheer We verwerken uw persoonsgegevens in de context van uw deelname aan de evenementen, georganiseerd door of in samenwerking met LafargeHolcim, voor de volgende doeleinden:

●     een database van potentiële gasten en deelnemers beheren;

●     uitnodigingen maken;

●     het evenement of de conferentie beheren;

●     documentatie voorbereiden voor de evenementen waaronder afbeeldingen, namen, biografieën en contactgegevens van de deelnemers, als dat het geval is.

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou bezorgen, nodig om dit doel te bereiken.

 

Deze verwerking is nodig om de gerechtvaardigde belangen beoogd door LafargeHolcim met betrekking tot haar  bedrijfsvoering  te behartigen, waaronder het houden van promotie- en onderwijsevenementen.

Voor zover nodig volgens de wet zullen we uw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. In dat geval kan u uw toestemming intrekken door de methodes te gebruiken, ter beschikking gesteld voor elk evenement of door de contactgegevens, vermeld in dit Privacybeleid, te gebruiken.

Close-up foto’s / video-opnames maken We kunnen uw persoonsgegevens verwerken in de context van het maken van close-up foto’s / video-opnames tijdens uw deelname aan de evenementen, georganiseerd door  of in samenwerking met LafargeHolcim Foto / videobeelden en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks bezorgt op uw initiatief.

 

In dit geval baseren we onze gegevensverwerking op uw toestemming, gegeven door uw onmiskenbare handeling van het betreden van de zones die zijn aangeduid om foto’s / video-opnames te maken.

U kan uw toestemming intrekken door de methodes te gebruiken, ter beschikking gesteld voor elk evenement of door de contactgegevens, vermeld in dit Privacybeleid, te gebruiken.

 

 1. Indien u een journalist of mediavertegenwoordiger bent

 

Activiteit Doeleinden Categorieën van persoonsgegevens en bronnen Verwerkingsgronden
Contacten beheren We verwerken uw persoonsgegevens om een database in stand te houden van journalisten en andere mediavertegenwoordigers en om met u te communiceren over verschillende onderwerpen (vb. om updates over onze businessactiviteiten en prestaties te delen) Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken, nodig om dit doel te bereiken.

 

Deze verwerking is nodig om de  gerechtvaardigde belangen beoogd door LafargeHolcim te behartigen om onze businessactiviteiten te beheren en te bevorderen.

 

 

 1. Indien u een bezoeker van onze gebouwen bent

 

Activiteit Doeleinden Categorieën van persoonsgegevens en bronnen Verwerkingsgronden
Veiligheidsbeheer We verwerken uw persoonsgegevens om de veiligheid van onze gebouwen, bedrijfsmiddelen en personeel te garanderen. Voor dit doeleinde:

●     houden we een logboek bij van bezoekers van al onze gebouwen zodat we een  bestand hebben van alle bezoekers van onze gebouwen;

●     beschikken wij over videobewakingssystemen  in onze gebouwen en de omgeving ervan (die ook voetpaden en andere openbare zones omvatten).

Naam, e-mail, telefoon, fax, adres en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken, nodig om dit doel te bereiken.

 

Naargelang het rechtsgebied waar de gebouwen van LafargeHolcim gelegen zijn, is de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde ofwel nodig:

●        om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we moeten naleven of

●        om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen bestaande uit de bescherming van onze gebouwen, bedrijfsmiddelen en personeel.

 

Uw bezoek vergemakkelijken We verwerken uw persoonsgegevens om de nodige acties te ondernemen om uw bezoek te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door toegang te bieden tot onze technische uitrusting en netwerken. Naam, e-mail, telefoon, fax, adres, gegevens die volgen uit het gebruik van onze technische uitrusting en netwerken en andere persoonsgegevens die u ons rechtstreeks zou verstrekken, nodig om dit doel te bereiken.

 

De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is nodig om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen nl. het bezoek zo aangenaam mogelijk te maken voor u.

 

 

 

 1. Indien u een gebruiker van onze Internetwebsite(s) bent

 

Activiteit Doeleinden Categorieën van persoonsgegevens en bronnen Verwerkingsgronden
Onze Internetwebsite bezoeken We verwerken de persoonsgegevens die we van u verzamelen wanneer u onze internetwebsite bezoekt, om u het gepaste gebruik van alle beschikbare functionaliteiten op de website te garanderen, om het websiteverkeer te bewaken en de inhoud van de website te verbeteren. Voor deze doeleinden gebruiken we cookies, zoals beschreven in het Cookiesbeleid. Persoonsgegevens die u ons bezorgde door formulieren op websites in te vullen, informatie over uw bezoeken aan de website zoals gegevens omtrent webverkeer, locatiegegevens en andere communicatiegegevens en informatie over de apparatuur die we gebruikten om toegang te hebben tot de website. De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om de goede werking van onze Internetwebsite en de verbetering ervan te garanderen.

 

 1. Indien u een lid bent van het  grote publiek

 

Activiteit Doeleinden Categorieën van persoonsgegevens en bronnen Verwerkingsgronden
Berichten ontvangen van leden van het grote publiek beheren We verwerken uw persoonsgegevens om uw verzoeken of berichten te ontvangen en te beantwoorden en om de nodige acties te ondernemen om de communicatie te beheren.

We verwerken uw persoonsgegevens om een melding van uw bericht te bewaren indien vereist door de wet of in het geval dat een dergelijke verwerking nodig is om rechtsvorderingen ingeleid door u, tegen u of waarbij u op een andere manier betrokken bent, af te dwingen of een verdediging met betrekking tot de rechtsvordering te kunnen voeren.

Persoonsgegevens die u ons bezorgd hebt binnen het verzoek of de mededeling en tijdens de correspondentie met u. We baseren deze gegevensverwerkingsactiviteit op ons gerechtvaardigd belang om ons bedrijf te runnen, wat omvat: het ontvangen en de registratie van de ontvangen berichten, het beheer en het nemen van de nodige maatregelen om rechtsvorderingen  ingeleid door u, tegen u of waarbij u op een andere manier betrokken bent, af te dwingen of een verdediging met betrekking tot de rechtsvordering te kunnen voeren.

 

 

 

 

 1. Voor alle bovengenoemde categorieën van betrokkenen

 

Activiteit Doeleinden Categorieën van persoonsgegevens en bronnen Verwerkingsgronden
Veranderingen in structuur of gelijkaardige  transacties waarbij LafargeHolcim betrokken is We kunnen uw gegevens ook verwerken in de context van structuurveranderingen of gelijkaardige  transacties waarbij LafargeHolcim betrokken is. Persoonsgegevens verwerkt voor de initiële doeleinden zoals vermeld in rubriek 1-16. In dit geval kunnen de verwerkingsgronden  gebaseerd zijn op:

●     de wettelijke verplichting (in het geval LafargeHolcim wettelijk verplicht is om bepaalde gegevens bekend te maken aan de overheid).

●     de uitvoering van de overeenkomst gesloten door LafargeHolcim in de context van een dergelijke transactie (indien u een partij bent bij een dergelijke overeenkomst) of het gerechtvaardigd belang van LafargeHolcim om de transactie uit te voeren op de meest doeltreffende manier (in de overige gevallen).

 

 1. VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Wanneer we u vragen ons uw persoonsgegevens te verstrekken, vraagt LafargeHolcim u om alle categorieën van persoonsgegevens die we vragen, te verstrekken.

U bent vrij om te weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken, maar als u specifieke gegevens niet geeft, is het mogelijk dat we onze relatie met u niet kunnen verderzetten of u de gevraagde diensten niet kunnen verlenen, wanneer:

 • de verwerking verplicht is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om de overeenkomst waarbij u een partij bent, uit te voeren, of
 • we de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden niet kunnen bereiken zonder dergelijke gegevens te verwerken.

 

Indien u ons persoonsgegevens van andere natuurlijke personen bezorgt, vragen we u vriendelijk om hen de manier waarop LafargeHolcim hun persoonsgegevens wil verwerken, zoals beschreven in dit Privacybeleid, mee te delen voorafgaand aan een dergelijke bekendmaking.

 

 1. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

Om de bovengenoemde doeleinden te bereiken en voor zover nodig, maken we uw persoonsgegevens bekend of kunnen we die bekendmaken aan de volgende categorieën van bestemmelingen:

 1. andere bedrijven die deel uitmaken van de groep LafargeHolcim;
 2. centrale/lokale overheidsinstanties, overheidsorganen, overheidsverleners van gezondheidsdiensten, sociale zekerheidsinstanties en andere instanties;
 3. leveranciers van betaaldiensten
 4. leveranciers van analysediensten
 5. leveranciers van diensten IT-ondersteuning, opslag en hosting;
 6. boekhouders, advocaten en leveranciers van juridische en financiële diensten;
 7. leveranciers van reis- en verblijfdiensten;
 8. leveranciers van belasting- en financiële diensten, leveranciers van voordelen, loonlijstbeheerders;
 9. leveranciers van HR-diensten;
 10. agenten, consultants, aannemers en andere derde partijen die diensten verlenen aan LafargeHolcim;
 11. makelaars, banken, verzekeringsagenten;
 12. beroepsorganisaties (vakbonden);
 13. andere contractuele partners van LafargeHolcim aan wie gegevens moeten worden meegedeeld zodat ze de diensten kunnen verlenen die aan bod komen in de betrokken overeenkomsten;
 14. overige individuen of entiteiten aan wie gegevens zouden worden bekendgemaakt op uw verzoek.

We maken uw persoonsgegevens bekend aan de bovengenoemde bestemmelingen:

 • indien we daartoe verplicht zijn of de toestemming hebben volgens de wet of in de context van juridische procedures, bijvoorbeeld om een uitspraak van de rechtbank af te dwingen of om te voldoen aan een verzoek van een wetshandhavingsinstantie;
 • indien we de bekendmaking nodig of gepast achten om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen;
 • In verband met een onderzoek naar een frauduleuze activiteit of andere, huidige of toekomstige onwettige activiteit;
 • indien we onze zaak of bedrijfsmiddelen geheel of gedeeltelijk overdragen (waaronder in het geval van een reorganisatie, ontbinding of liquidatie van de business);
 • voor andere gerechtvaardigde belangen verantwoord door LafargeHolcim.

 

 1. OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

We dragen uw persoonsgegevens over of kunnen die overdragen naar bestemmelingen gevestigd in andere landen dan de landen waar de persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld. Het is mogelijk dat dergelijke landen niet dezelfde gegevensbeschermingswetten hebben als degene van het land waar u oorspronkelijk de persoonsgegevens bezorgde. In dat geval zullen we gepaste garanties implementeren, in overeenstemming met de wet, voor uw persoonsgegevens ongeacht de landen naar waar ze worden overgebracht.

Indien u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte en de GDPR is van toepassing op u, kunnen we uw persoonsgegevens overdragen naar de volgende dochterondernemingen van LafargeHolcim:

Dochteronderneming LafargeHolcim Contactgegevens dochteronderneming LafargeHolcim
LafargeHolcim Ltd LafargeHolcim Ltd, Zürcherstrasse 156, 8645 Jona
Holcim Group Services Ltd Grafenauweg 10, 6300 Zug, Switzerland
Holcim Technology Ltd Im Schachen, Holderbank Aargau 5113 Zwitserland

1.                                                                 LafargeHolcim European Business Services

Protifašistických bojovníkov 11 040 01 Košice, Slovakije

2.                                                                 LafargeHolcim IT EMEA

Albasanz 14 28037 Madrid, Spanje

3.                                                                 Holcim Services (Zuid-Azië) Limited

17th Floor, Phase I & II, Reliable Tech Park, Thane Belapur Road, Airoli, Navi Mumbai-400708 / India

4.                                                                 LafargeHolcim Global Hub Services Private Limited

Level 3, Tower I, Phase II, Logitech Park, A.K. Road, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai – 400072, India

 

 

 

 

 1. DUUR VAN DE VERWERKING

We zullen uw gegevens bewaren zolang het redelijkerwijze nodig is voor de verwerking, uitgelegd in dit Privacybeleid. Bijvoorbeeld, uw persoonsgegevens worden bewaard tijdens uw relatie met LafargeHolcim en voor een daaropvolgende periode  noodzakelijk om de naleving van de toepasselijke wetgeving te waarborgen

 1. UW RECHTEN OMTRENT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

Recht op toegang Stelt u in staat de bevestiging te krijgen dat uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt en indien ja, de relevante gegevens van dergelijke verwerkingsactiviteiten en een kopie van uw persoonsgegevens.
Recht op verbetering Stelt u in staat om uw persoonsgegevens te verbeteren indien niet correct.
Recht op schrapping Stelt u in staat om uw persoonsgegevens te wissen in bepaalde gevallen (vb. indien de gegevens niet meer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld).

Belangrijk! We zullen niet in staat zijn om in alle gevallen in te gaan op dergelijke verzoeken, zoals indien de wet ons dwingt om gegevens te bewaren gedurende een bepaalde periode, of indien de gegevens nodig zijn voor een gerechtvaardigd belang zoals de verdediging van een recht in de rechtbank.

Recht op beperking Stelt u in staat om te verzoeken uw persoonsgegevens op geen enkele manier te gebruiken behalve om ze te bewaren tot er een ander verzoek van u is opgelost, met name: (i) u hebt om een rechtzetting van de gegevens verzocht; (ii) u hebt zich verzet tegen de schrapping van de gegevens in het geval van onwettige verwerking; (iii) u hebt ons gevraagd u bepaalde gegevens te verstrekken om een recht te verdedigen in de rechtbank; (iv) u hebt bezwaar gemaakt tegen de gegevensverwerking.
Recht op bezwaar Stelt u in staat om bezwaar te maken tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens binnen de voorwaarden en beperkingen bepaald door de wet.

Belangrijk! De wet dwingt ons alleen om voor direct marketingverwerking in te gaan op dergelijke verzoeken (vb. indien u e-mails ontvangt met onze informatie, kan u zich uitschrijven). In de andere gevallen zullen we onze belangen en uw specifieke situatie afwegen om een eindbeslissing te nemen. Gelieve dus uit te leggen waarom u bezwaar hebt tegen de verwerking wanneer u een dergelijk verzoek doet.

Recht op overdraagbaarheid Stelt u in staat om persoonsgegevens betreffende u die u ons bezorgd hebt, te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbaar formaat, of om deze gegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Belangrijk! De wet dwingt ons alleen in te gaan op dergelijke verzoeken voor de eerder verwerkte gegevens gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van de overeenkomst gesloten met ons en alleen indien de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen.

 

U kan uw voorgenoemde rechten uitoefenen en meer te weten komen over de verwerking van uw persoonsgegevens door een verzoek te sturen naar belgium.privacy@lafargeholcim.com.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsinstelling;

Dit Privacybeleid is van kracht vanaf juni 2020.

We kunnen dit Privacybeleid af en toe wijzigen, bijvoorbeeld om het actueel te houden of om wettelijke vereisten na te leven of bij veranderingen in de manier waarop we ons bedrijf runnen.